ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронен магазин printdecor.bg

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Принт Декор Криейтивс” ООД, с ЕИК 205415536 , с адрес на регистрация гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.25, вх.9 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия printdecor.bg, наричана по-долу „printdecor”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.3 printdecor.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.printdecor.bg, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

Чл.4 Доставчикът в платформата printdecor.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право.

Чл.5

Чл.6

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА PRINTDECOR.BG

Чл.7

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.8 Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата printdecor.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата printdecor.bg стоки.

Чл.9 Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата printdecor.bg по следната процедура:

 

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.10 Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в printdecor.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл.11

Чл.12

В случай че клиентът желае замяна на артикули, а не връщане, тогава стъпките са идентични, просто трябва да се направи нова поръчка с желаните от клиента артикули.

Чл.13

Чл.14

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.16

Чл.17

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.18

Чл.19 Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://www.printdecor.bg/общи-условия заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.20 Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с Доставчика в платформата printdecor.bg се прекратяват в следните случаи:

Чл.21 Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата printdecor.bg в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл.22 Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата printdecor.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

Чл.23 Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.24

Чл.25 Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.26

Чл.27 В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата printdecor.bg и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл.28 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

Чл.29

В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.